Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Kobi Light spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Rzeszowie, ul. Boya-Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001016732, kapitał zakładowy 100.000 zł  (w całości opłacony), posiadającą nr-y: REGON 180227103, NIP 8133499669, numer rejestrowy BDO 000003217. (zwana dalej: Administratorem). Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Boya Żeleńskiego 2, 35-105 Rzeszów, e-mailowo: sekretariat@kobi.pl .
 2. Państwa dane osobowe podane Administratorowi mogą być przetwarzane w celu:
  A) realizacji umowy lub umów jakie Państwo zawarliście z Administratorem,
  B) podejmowania czynności na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub umów,
  C) realizacji uzasadnionych interesów Administratora (występowania z roszczeniami, obrony przed roszczeniami, prowadzenia marketingu bezpośredniego usług Administratora, składania propozycji nawiązania współpracy biznesowej),
  D) podejmowania kontaktu z Państwem.
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:
  – art. 6 ust. 1 lit. a) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Państwa dobrowolnej zgody],
  – art. 6 ust. 1 lit. b) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji umowy łączącej Państwa z Administratorem albo dla celów związanych z podejmowaniem działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy],
  – art. 6 ust. 1 lit. c) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nim],
  – art. 6 ust. 1 lit. f) [wówczas, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów],
  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej także RODO.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  – organy administracji publicznej (w szczególności urzędy skarbowe, organy kontroli skarbowej),
  – Policja,
  – prokuratura,
  – sądy,
  – organy uprawnione do kontroli działalności Administratora,
  – banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
  – podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi obejmujące pomoc prawną (radcowie prawni lub adwokaci),
  – audytorzy Administratora,
  – operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A., firmy kurierskie),
  – firmy przewozowe lub spedycyjne,
  – firmy hostingowe. Dane osobowe będą przekazywane odpowiednim odbiorcom wyłącznie w przypadkach, gdy będzie to niezbędne, będzie miało oparcie w przepisach prawa i tylko w takim zakresie jaki będzie w danym przypadku uzasadniony.
 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
 2. do czasu cofnięcia przez Państwa zgody – gdy Administrator przetwarza dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO,
 3. przez okres niezbędny do realizacji umowy jaka zostanie lub została zawarta przez Państwa z Administratorem oraz dalej przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące liczone od końca roku, w którym nastąpi: – przedawnienie Państwa roszczeń wobec Administratora, – przedawnienie roszczeń Administratora wobec Państwa, – przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora – zależnie od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później,
 4. do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, chyba że Administrator będzie nadal uprawniony do przetwarzania danych pomimo jego wniesienia – do czasu ustania uprawnienia Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres wskazany w ust.5 lit. b) powyżej.
 5. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 6. W przypadku gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit. a) RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, w każdej formie (w szczególności pisemnie, e-mailem, w innej formie dokumentowej). Cofnięcie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych może być dobrowolne albo obowiązkowe. Podanie danych jest konieczne w celu zawarcia lub realizacji umów z Administratorem, w celu prowadzenia kontaktu z Państwem. W przypadku niepodania danych nie istnieje możliwość zawarcia lub wykonania umowy, nie istnieje możliwość prowadzenia z Państwem kontaktu. Podanie danych w celu prowadzenia marketingu przez Administratora, składania Państwu propozycji zawierania umów albo nawiązania współpracy biznesowej jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych: umowa może zostać niezawarta, Administrator nie będzie miał możliwości podejmowania z Państwem kontaktu oraz składania propozycji biznesowych.
 9. Dalsze szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych, mogą Państwo uzyskać kontaktując się z Administratorem.

W przypadku gdy Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych na tej podstawie.